top of page
Seolicell Sembol Final.png

KVKK Başvuru Formu

Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Solicell’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Solicell’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat etmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ BAŞVURUDA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Kanalı

Yaşamkent Mahallesi 3164. Sokak No: 30 Çankaya/ANKARA tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

……………………………. Kayıtlı e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

…………………… E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Sahibi; solicell’E üye olurken sisteme kaydettiği eposta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir.

Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Elektronik Posta Yoluyla

………………………. E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Cep Telefonu Numarası:

E-posta Adresi:

Adresi:

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini Solicell’e yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, Solicell, talebin niteliğine göre talebin Solicell’e ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda iletecektir. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla Solicell, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. Solicell ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda Solicell’in söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı - Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza:

bottom of page